Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wniosek i załączniki

Aby otrzymać Kartę Polaka cudzoziemiec powinien wypełnić formularz wniosku o przyznanie Karty Polaka, który udostępniamy w tym serwisie (patrz: formularz wniosku o przyznanie Karty Polaka).

Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami w języku polskim, bez żadnych poprawek i skreśleń.

We wniosku zamieszcza się następujące dane cudzoziemca - wnioskodawcy:

 • imię i nazwisko;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • płeć;
 • adres zamieszkania zagranicą;
 • obywatelstwo lub status bezpaństwowca;
 • narodowość;
 • obywatelstwo i narodowość rodziców, dziadków i pradziadków, jeżeli ich dane zostały wskazane przez osobę ubiegającą się o przyznanie Karty Polaka.

Do wniosku cudzoziemiec powinien dołączyć fotografię spełniającą wymogi określone w formularzu wniosku.

Formularz wniosku musi być podpisany przez wnioskodawcę w oznaczonym miejscu, tak aby podpis nie wychodził poza linie ramki.
Cudzoziemiec powinien skompletować dokumenty potwierdzające jego polskie pochodzenie i związek z polskością. Przy kompletowaniu dokumentów należy wybrać te, które najpełniej potwierdzają polskość wnioskodawcy. Np. gdy ojciec wnioskodawcy jest Polakiem, wówczas wystarczy tylko jeden dokument: metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jego rodziców. Dokumentami potwierdzającymi polskie pochodzenie lub związek z polskością mogą być:

 • polskie dokumenty tożsamości np. dowód osobisty;
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne itp.;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis o polskim pochodzeniu;
 • zagraniczne dowody tożsamości zawierające wpis o polskiej narodowości ich posiadacza;
 • zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie cudzoziemca w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;
 • prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z polską ustawą o repatriacji. 

Cudzoziemiec powinien sporządzić kopie skompletowanych dokumentów potwierdzających jego pochodzenie i związek z polskością. Cudzoziemiec powinien skopiować także swój paszport zagraniczny (stronę ze zdjęciem) oraz dokument stwierdzający jego tożsamość (stronę ze zdjęciem i adresem zamieszkania).