Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Rozmowa z konsulem RP

Po przygotowaniu wniosku oraz niezbędnych dokumentów cudzoziemiec powinien umówić się telefonicznie na spotkanie z konsulem Rzeczpospolitej Polskiej właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania, który upoważniony jest do wydania decyzji w sprawie przyznania Karty Polaka.
Na rozmowę z konsulem Rzeczpospolitej Polskiej należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz wniosku ze zdjęciem;
  • oryginały i kserokopie dokumentów, o których mowa w poprzednim rozdziale;
  • oryginały i kserokopie dokumentu tożsamości i paszportu zagranicznego wnioskodawcy.

Rozmowa z konsulem Rzeczpospolitej Polskiej jest integralną częścią postępowania w sprawie przyznania Karty Polaka. Podczas tej rozmowy konsul sprawdza stopień znajomości języka polskiego przez cudzoziemca oraz jego związek z polskością. Ocenia kultywowanie przez cudzoziemca polskiej tradycji i zwyczajów, które jest jednym z podstawowych kryteriów decydujących o przyznaniu Karty Polaka. Podczas rozmowy z konsulem Rzeczpospolitej Polskiej, w jego obecności cudzoziemiec składa pisemną deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.