Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

Jesteś tutaj:Regulamin
 
Regulamin
 

Regulamin korzystania z serwisu yourpoland.pl

§1
1. Właścicielem Serwisu jest firma ABConsulting z siedzibą w Krakowie, ul. Pokutyńskiego 8/12, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 872/2009, posługująca się numerem REGON 120850754 oraz NIP 813-236-84-97.

2. Regulamin określa warunki świadczenia przez ABConsulting Usług, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, stosuje się przepisy prawa polskiego.

§2
Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1) ABConsulting – firma ABConsulting, opisana w §1 ust. 1 Regulaminu
2) Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu
3) Serwis – serwis yourpoland.pl
4) Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez ABConsulting w ramach Serwisu
5) Forum - forum internetowe prowadzone pod domeną http://yourpoland.pl/forum/
6) Ankieta – ankieta – „Sprawdź czy masz polskie obywatelstwo?” udostępniona pod domeną http://yourpoland.pl/ankieta/
7) Konto - dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu się część Serwisu, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych w Serwisie, a także korzystanie z płatnych Usług
8) Regulamin – niniejszy regulamin.

§3
Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§4
1. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje następujące dane:
a) unikalną nazwę Użytkownika,
b) adres poczty elektronicznej.

2. Podanie ww. danych przez Użytkownika jest niezbędne do rejestracji w Serwisie.

3. Poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez ABConsulting w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług,
b) przetwarzanie swoich danych osobowych w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników,
c) przetwarzanie swoich danych osobowych przez ABConslting w celach marketingowych i statystycznych.

4. ABConsulting jest administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przy wykonywaniu Usług. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 3 jedynie przez ABConsulting i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§5
1. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez ABConsulting następujących danych technicznych i technologicznych:
a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (url),
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez ABConsulting na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§6
1. Do korzystania z Usług wymagana jest należycie skonfigurowana przeglądarka internetowa - Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0. lub Firefox w wersji nie niższej niż 2.0. albo Google Chrome. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu ABConsulting nie ponosi odpowiedzialności.

2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookies i javascript.

§7
1. Udostępnianie zasobów Serwisu Użytkownikom odbywa się odpłatnie albo nieodpłatnie.

2. ABConsulting zastrzega sobie możliwość wyboru zakresu, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do zasobów Serwisu.

§8
1. W celu uzyskania dostępu do zasobów Serwisu, Użytkownik powinien dokonać rejestracji w Serwisie, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie Serwisu.

2. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone jako obowiązkowe.

3. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika wypełniającego formularz i być zgodne z prawdą.

4. Wypełnienie formularza i jego akceptacja przez Użytkownika powoduje zapisanie danych zawartych w formularzu w bazie danych Serwisu.

5. Na wskazany w formularzu adres e-mailowy ABConsulting wysyła potwierdzenie rejestracji w Serwisie z prośbą o zweryfikowanie danych zawartych w formularzu przez Użytkownika i zakończenie rejestracji. W razie braku weryfikacji danych przez Użytkownika, dane te zostaną usunięte z bazy danych Serwisu w terminie 20 dni od dnia ich zapisania w tej bazie.

6. Po zakończeniu rejestracji Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta przy użyciu wybranego przez siebie loginu oraz hasła.

7. Udostępnianie przez Użytkownika hasła dostępu osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez ABConsulting udostępnienia przez Użytkownika hasła dostępu osobom trzecim, ABConsulting zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy i likwidacji Konta.

8. Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych w formularzu rejestracyjnym i ich poprawiania przy użyciu odpowiedniej zakładki Konta.

§9
1. Po zalogowaniu na Konto Użytkownik ma możliwość wykupienia Usługi na dostęp do Serwisu na wybrany okres.

2. Zapłata za Usługę może nastąpić za pomocą płatności elektronicznych wykorzystując w tym celu karty kredytowe typu Visa, MasterCard, American Express, Discover lub konta PayPal. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3. Z chwilą otrzymania przez ABConsulting potwierdzenia uznania rachunku bankowego ABConsulting lub z chwilą uzyskania potwierdzenia zapłaty z systemu "Dotpay" lub "PayPal”, dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie Usługi. ABConsulting niezwłocznie aktywuje dostęp Użytkownika do zasobów Serwisu objętych wykupioną Usługą.

4. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy (art. 10 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

5. Dostęp Użytkownika do zasobów Serwisu odbywa się za pośrednictwem Konta.

§10
1. Forum jest Usługą pozwalającą na publiczne prezentowanie opinii i komentarzy Użytkowników.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wpisy na Forum są powszechnie dostępne w sieci internet. Użytkownik wyraża zgodę na to aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.

3. ABConsulting nie ponosi odpowiedzialności za treści wpisów umieszczonych na Forum.

4. ABConsulting zastrzega sobie prawo redakcji bądź usunięcia wpisów na Forum zawierających treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa ABConsulting lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

5. ABConsulting zastrzega, że wpisy zamieszczane na Forum nie mogą zawierać żadnych treści reklamujących oraz będących spam-em.

6. ABConsulting może zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Forum, jeżeli:
a) Użytkownik dopuszcza się wykroczenia lub przestępstwa,
b) Użytkownik narusza dobra osobiste innych osób,
c) wypowiedzi Użytkownika mają charakter reklamowy,
d) wypowiedzi Użytkownika są spam-em lub mają taki charakter.

§11
1. Majątkowe prawa autorskie do wszystkich treści (utworów) znajdujących się w Serwisie należą do ABConsulting.

2. Prawa autorskie do wszelkich utworów udostępnianych w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zmianami).

3. Żaden z utworów znajdujący się w Serwisie nie może być bez pisemnej zgody ABConsulting ani powielany ani rozpowszechniany, czy to w całości, czy też w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem. Każde użycie lub wykorzystanie utworów bez zgody ABConsulting stanowi naruszenie prawa może i być ścigane na drodze sądowej.

4. Udostępnienie Użytkownikowi utworów w ramach Usług nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich do tych utworów.

§12
Użytkownik upoważnia ABConsulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§13
1. Zakup Usług może być dokumentowany fakturą papierową.

2. W przypadku gdy Użytkownik wystąpi do ABConsulting o wystawienie faktury VAT będzie zobowiązany do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury, zgodnie z prawem polskim.

§14
1. ABConsulting nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od ABConsulting.

2. ABConsulting zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.

3. ABConsulting nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się wzorami udostępnianych w ramach Usług wzorów dokumentów.

4. ABConsulting nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z Usług, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez ABConsulting lub Regulamin stanowi inaczej.

5. ABConsulting zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych. ABConsulting nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres bok@yourpoland.pl.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez ABConsulting w terminie do 7 dni roboczych liczonym od dnia dokonania zgłoszenia.

3. Odpowiedź w sprawie zgłoszonej reklamacji będzie wysłana do Użytkownika pocztą elektroniczną na adres e-mailowy, z którego wysłano reklamację lub adres e-mailowy Użytkownika podany przy rejestracji jego Konta.

4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację odpowiedzi ABConsulting, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§16
1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

2. Regulamin udostępniony jest w polskiej i angielskiej wersji językowej.

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres e-mailowy Użytkownika podany przy rejestracji Konta. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmianę Regulaminu. Użytkownik dokonuje wypowiedzenia umowy pocztą elektroniczną na adres, z jakiego otrzymał powiadomienie o zmianie Regulaminu.

4. ABConsulting może wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

5. Jeżeli ABConsulting wypowiedział umowę z ważnych powodów, zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia Usługi.

6. Wszelka korespondencja pomiędzy ABConsulting oraz Użytkownikiem (w tym oświadczenia oraz powiadomienia) musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim. Wszelkie oświadczenia lub powiadomienia sporządzone w innych językach niż wyżej wymienione uważa się za nieskuteczne.

7. Wszelkie spory prawne związane z wykonywaniem Usług będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy według siedziby ABConsulting.